Dokumendid

Võru Lasteaed Päkapikk põhimäärus

Võru Lasteaed Päkapikk struktuur 18.08.2017

Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastani 2021

Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine 11.12.2013 nr 29

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad

Võru linna ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ühtne asjaajamiskord

Võru Linnavalitsuse dokumendiregister

Võru Lasteaed Päkapikk sisekonrolli aruanne 06.10.2017